kiếm hãm kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đang bị kìm hãm

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đang bị kìm hãm

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam chịu sự bất bình đẳng. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đang còn gặp không ít khó khăn, bất cập trong sự phát triển. Những khó khăn, bất cập này được biểu