đánh giá gián thép GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông GPTRUSS

Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông GPTRUSS

Kết cấu: thép mái trên bê tông gồm Cầu phong và Mè. Cầu phong (rui) thường được sử dụng bằng thanh C75.75, C75.60 ( đối với mái bê tông khong cán phẳng) hoặc TS15.75 (mái bê tông cán phẳng). Thanh