công ty nhà nước

Nhiều công ty lớn nhà nước chậm trễ công bố thông tin

Nhiều công ty lớn nhà nước chậm trễ công bố thông tin

Trường hợp người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch tập đoàn, Tổng công ty không kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động của DN lâm vào tình