Hệ giàn thép mạ GPTRUSS 2 lớp

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS 2 lớp

Hệ giàn thép mạ GPTRUSS 2 lớp được hợp thành từ thanh TC75.75 được chế tạo thành một kết cấu thép hệ vì kèo thép GPTRUSS.
Được định vị vào dầm bê tông bằng pad liên kết và Buloong nở quy cách M100x100mm hoặc M120x120mm.Phần lợp mái ngói sẽ được bắt thanh mè TS 40.60 theo các tiêu chuẩn của từng loại ngói lợp .

TRỌNG LƯỢNG THIẾT KẾ:
– Tỉnh tải(kg/m2) :
+ Ngói 60 kg/m2 (n=1.1) (
+ Trọng lượng bản thân kèo: 15kg/m2.
+ Trần: 10kg/m2.
– Hoạt tải: 30kg/m2 (n=1.2)